Her hafta canlı yayınlar ve sınavlar, tüm TYT & AYT Matematik konuları, 10.000'i aşkın soruyla Full Pakette %40 indirim!

Web Uygulaması

Hizmet Sözleşmesi

1.Sözleşme Tarafları

Simedyan Akademi

  • Unvan : Simedyan Akademi Eğitim Yayınları Dağıtım Pazarlama Hizetleri Ticaret Limited Şirketi
  • Adres : Oruç Reis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:478 Esenler/İstanbul
  • Web Adresi : www.simedyanakademi.com
  • E-Posta : info@simedyanakademi.com

Hizmet Alıcı/ÜYE

Simedyan Akademi'nin sahibi olduğu ve hizmetlerini dağıttığı platform olan www.simedyanakademi.com üzerinden eğitim hizmeti alan gerçek/tüzel kişi.(Sözleşmede "ÜYE" olarak anılacaktır.)

2.Ürün/Hizmet Özellikleri

Simedyan Akademi, Dijital Matematik Dershanesi ürünü 3 farklı paket ile sunulur. www.simedyanakademi.com üzerinden hizmet satın alan ÜYE, app.simedyanakademi.com üzerinden ve mobil platformlardan ürünü kullanır.www.simedyanakademi.com üzerinde satılan tüm ürünler yıllık olarak sağlanır. Ürün paketlerinden herhangi birini satın alan ÜYE, paketin faydalarındna 1 yıl faydalanma hakkına sahiptir. İşbu sözleşme, www.simedyanakademi.com üzerinde sunulan hizmetlerin sunulma ve satışına dair şartları, hak ve yükümlülükleri belirlemektedir.

3.İçerik ve Ürünlerin Fikri Mülkiyet Hakları

ÜYEnin www.simedyanakademi.com üzerinden satın alarak sahip olduğu içeriklerin tamamı, Simedyan Akademi'ye aittir. ÜYE’ nın, www.simedyanakademi.com’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanması veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya teşvik etmesi, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Sözleşme’ yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya üçüncü şahsı teşvik etmesi halinde Simedyan Akademi Sözleşme’ yi feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. ÜYE ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Simedyan Akademi’ den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır. ÜYE, www.simedyanakademi.com’u tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. ÜYE, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu Sözleşme uyarınca, tüm sorumluluğun ÜYE' ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Simedyan Akademi' nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün ÜYE tarafından ihlali nedeniyle, Simedyan Akademi' nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı ÜYE' ya rücu edebileceğini ve Simedyan Akademi' nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. ÜYE, www.simedyanakademi.com’u kullandığı ya da işbu Sözleşme’ yi onayladığı tarihten itibaren, Sözleşme’ de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Simedyan Akademi' nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.Tarafların Hak ve Sorumlulukları

ÜYE, www.simedyanakademi.com üzerinde ÜYElik aşamasından sonra veya önce incelemesine sunulan ürün ve hizmetleri, www.simedyanakademi.com'da belirtilen şartlar ve fiyatlar ile satın almayı, Simedyan Akademi ise ödemesi yapılan hizmeti ödeme işlemi tamamlanma aşamasından sonra ÜYEye sunmayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Simedyan Akademi, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Simedyan Akademi, ÜYEnin tüm haklarından , sözleşme konusu hizmetlerden, gerekli ödemeleri yapmak ve ÜYElik şartlarını yerine getirmek şartı ile 1 yıl süre ile yararlanabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

5.Kişisel Veriler

Simedyan Akademi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ,bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olan KVKK Aydınlatma Metni, KVKK Politikası ve Web Sitesi Kullanım Koşullarında taahhüt edilen tüm yükümlülükleri yerine getireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.Sözleşmedeki Değişiklikler

Simedyan Akademi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, www.simedyanakademi.com web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; ÜYE, bu sözleşmedeki değişiklikleri, değişiklikler Simedyan Akademi’nin web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu sözleşmeyi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, ÜYEnin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Simedyan Akademi’ nin işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar Simedyan Akademi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Simedyan Akademi’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Simedyan Akademi’ nin kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.Diğer Hükümler

İş bu Sözleşme uyarınca Simedyan Akademi, ÜYElerin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu sözleşmenin onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

9.Tazminat

ÜYE, bu sözleşme veya bu Sözleşme’nin eki niteliğindeki belgelere uymaması halinde, üçüncü şahısları iddialarından veya taleplerinden doğabilecek bütün maddi ve manevi zararları tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.